Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 02.11.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ελευθερούπολη  29-10-2012 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                              Αριθμ.Πρωτ.  46433
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Παρασκευή  02 Νοεμβρίου   2012 και ώρα 14:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

 1. Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2011 της διοίκησης του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006.
 2. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013 – 2014.
 3. Εξέταση ενστάσεων Β Ανάρτησης του Β2 Σταδίου της Πολεοδομικής μελέτης: “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Τ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΤΟΥΖΛΑ)”
 4. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Γ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2012
 5. Ορισμός – Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2012.
 6. Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Παγγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010.
 7. Συμμετοχή του Δήμου Παγγαίου στις Πράξεις «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου.
 8. Έγκριση της αριθμ. 88/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με θέμα «Αναμόρφωση και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
 9. Έγκριση της αριθμ. 90/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 39/2011 & 61/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για την Κοινωνική Φροντίδα»»
 10. Έγκριση της αριθμ. 93/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με θέμα «Προκήρυξη Θέσης ΥΕ-Οικογενειακής Βοηθού σύμφωνα με το Ν.2190/94 για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Δήμου Παγγαίου, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης»
 11. Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου στην Βαρκελώνη στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος CLUE, από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2012.
 12. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Παραλία Οφρυνίου.
 13. Μείωση μισθωμάτων
 14. Έγκριση διενέργειας της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 225.000,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 15. Περί έγκρισης κατασκευής υπόστεγων σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν των καταστημάτων των κ.κ. Ιωσηφίδη Ιωσήφ και Γιαννίκογλου Παναγιώτη, στον οικισμό Ακροποτάμου
 16. Έγκριση συνοδευτικής μελέτης συνολικής θεώρησης και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης ορεινών οικισμών (Τοπική Κοινότητα Ελευθερών) – Συμπλήρωση της αριθμ. 481/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής, Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Κατηγορία 5)
 18. Περί έγκρισης της μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΝΗΣ” (Αρ. μελ. 1072/2012  Προϋπολογισμός 346.000,00).
 19. Περί Έγκρισης Παραλαβής Μελέτης  “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”
 20. Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ” ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ”
 21. Έγκριση γενομένων δαπανών από τη μετάβαση αποστολής του Δήμου στη Ρωσία.
 22. Έγκριση γενομένων δαπανών από τη μετάβαση των Δημοτικών Συμβούλων στο Ηράκλειο Κρήτης για τη συμμετοχή τους στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο εκλεγμένων γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού («Η ΑΘΗΝΑ»)
 23. Έγκριση γενομένων δαπανών για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του Παγγαίου.
 24. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».
 25. Περί έγκρισης 2ης παράτασης περαίωσης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ»  (Αρ. μελέτης: 1002/2011)
 26. Περί έγκρισης 2ης παράτασης περαίωσης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ»  (Αρ. μελέτης: 1001/2011)
 27. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»
 28. Εξέταση αιτήσεων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο