Πρόσκληση προσφοράς εργασίας Καθαρισμός και απολύμανση μοκετών στου παιδικούς σατθμούς του δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφοράγια την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 118 τουΝ. 4412/2016.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι ηπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής στο σύνολο της.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό εγγραφο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο