Πρόσκληση προσφοράς εργασίας απεντόμωση – εντομοκτονία και μυοκτονία στους παιδικούς σταθμούς του δήμου για το 2020

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφοράη οποία νασυνοδεύεταιμε μια σχετική περιγραφή για τις τεχνικές εφαρμογές και τις δραστικές ουσίες

που χρησιμοποιείταιγια την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίαςσύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι ηπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμήςστο σύνολο της.

Πειρσσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα σχετικά εγγραφα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο