Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για έλεγχο Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων χρήσεων καθώς και της απογραφής έναρξης του νομικού προσώπου για τις χρήσεις 2014-2018»

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφορά για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής στο σύνολο της.

Πειρσσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα σχετικά εγγραφα:

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

02_ΤΕΧΝΙΚΗ_95CE9ACE98CE95CEA3CE972020-CEA0CE95CEA1CE99CE93CEA1CE91CEA6CE9720CE95CEA1CE93.pdf

03_ΣΥΓΓΡΑΦΗ20CEA5CEA0CE9FCEA7CEA1CE95CEA9CEA3CE95CEA9CE9D20-CE95CE9DCEA4CEA5CEA0CE9F20CE9.pdf

04.ΠΡΟΣΚΛΗΣ9720CE9FCEA1CE9ACEA9CEA4CE9FCEA320CE9BCE9FCE93CE99CEA3CEA4CE97CEA3.pdf

ΥΔ_ΑΣΦΑΛΙA3CEA4CE99CE9ACEA9CE9D20CEA6CE9FCEA1CE95CEA9CE9D.docx

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο