ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30_06_2021 ΣΤΙΣ 20:30 ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕΣΩ WEBEX

38c08cc0c913016638bc806c267a16e9 L

38c08cc0c913016638bc806c267a16e9 L

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όµοιες της αριθ.∆1α/ΓΠ.οικ.:38197/18.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2660/Β΄/18.06.2021), καλείστε να συµµετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης µέσω της εφαρµογής Webex, στις 30-06-2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:30

 

 

prosklisi_14_2021_ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΤΟΥ_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΤΗΝ_ΤΕΤΑΡΤΗ_30_06_2021_ΔΙΑ_ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ_ΜΕΣΩ_WEBEX.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο