Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24.08.2020

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24.08.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α΄) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και της αριθμ. 40/20930/31.03.2020 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών ΄΄Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID -19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων΄΄.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

Θέμα 1ο :

Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη (πλανόδιος ή στάσιμος) στην κ. HAKBALLA YLBER του ISUF

Θέμα 2ο :

Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Λαϊκής Αγοράς στην κ. ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Πρόσκληση_της_24.08.2020.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο