ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/09/2021 ΣΤΙΣ 12:00

 

                                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 

Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Παγγαίου

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00π.μ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), τις όμοιες της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και τις όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17.09.2021(ΦΕΚ 4337/18.09.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

 

  

Θέμα

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για την 5η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2021

 

 

 

 

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                      ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                  

                                                                ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ__ΤΗΣ_30_09_2021.pdf

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο