ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 25.08.2021

                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 25.08.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 09:00π.μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13.08.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως::

ΘΕΜΑ 1ο

27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση της 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ΄΄, της πράξης με Κωδ. ΟΠΣ 5035315

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 4ο

Επικαιροποίηση της αριθμ. 1091/2020 τεχνικής μελέτης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ», Υποέργο 2 στην πρόταση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄» που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ / Πρόσκληση ΑΤ05 «Αγροτική Οδοποιία»

ΘΕΜΑ 5ο

Επικαιροποίηση της αριθμ. 447/2020 «Περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΄΄Αντώνης Τρίτσης΄΄ στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ.05 της Πράξης ΄΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄» απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                               ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

prosklisi_29_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο