ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 04.08.2021

                                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 04.08.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:48487/30.07.2021 (ΦΕΚ 3481/30.07.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως::

ΘΕΜΑ 1ο

Περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης για την παράταση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει της αριθμ. 377/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Τα θέματα πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου ”αμέσως” και ”σπουδαίως”.

Είναι απαραίτητη, η έκτακτη σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής και η άμεση λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, διότι: :

– απαιτείται να εκδοθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη των καθαριστριών σχολικών μονάδων και να αναλάβουν καθήκοντα με την έναρξη του διδακτικού έτους,

-τίθεται θέμα δημόσιας υγείας λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 σε συνθήκες θέρους.

                                                                        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

prosklisi_27_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο