ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 06-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503/07.05.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τ. Β΄)της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’) ,της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169//04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021(ΦΕΚ 2879/Β/02-07-2021),της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/2021 (ΦΕΚ 3660/Β/07-08-2021)καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1 α/Γ.Π.οικ.52666/2021 ΦΕΚ 3958/Β/27-8-2021

, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Περί αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από το έτος 2022 και εφεξής.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης περί μη άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αριθμ. 2426/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (3ου Τμήματος).

ΘΕΜΑ 3ο

Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου-ισογείου καταστήματος εμβαδού 116,91 τμ………….»εντός του οικισμού της Κοινότητας Αντιφιλίππων της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης επιστροφής και συμψηφισμού πόσων από μισθώματα.

ΘΕΜΑ 6ο

28η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικον. έτους 2021

     

                                                                                                    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                             ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

prosklisi_30_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο