Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου Δευτέρα 20/06/2022 Ωρα 10:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), της αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο : Παραχώρηση προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Αντιφιλίππων για διεξαγωγή 18ης γιορτής καλαμποκιού

Θέμα 2ο : Παραχώρηση προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοχώματος για προβολή παιδικών ταινιών

Θέμα 3ο :
Παραχώρηση προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοχώματος, για εκδήλωση ποντιακού γλεντιού-συναυλίας
Θέμα 4ο

Παραχώρηση προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου και αιθουσών διδασκαλίας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημητρακούδης Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_4_2022.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο