Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου Δευτέρα 16/05/2022 Ωρα 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:23983/29.04.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2137/Β΄/30.04.2022), καλείστε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, στις 16 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα 1ο:
Αποδοχή ποσού 71.502,58€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου (Β’ Κατανομή ΚΑΠ 2022)

Ο Πρόεδρος
Δημητρακούδης Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ_ΣΧΟΛΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_3_2022_ΣΤΙΣ_16.05.2022.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο