Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου Δευτέρα 04/04/2022 Ωρα 13:30

                                                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), της υπ΄αριθμ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και τις όμοιες της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., την 04 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Θέμα

1ο

:

Αποδοχή ποσού 35.751,30€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου (Συμπληρωματική Κατανομή ΚΑΠ 2022)

                                                                                                                                     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                                                                                                       Δημητρακούδης Βασίλειος

 

Πρόσκληση_Συνεδρίασης_Σχολικής_Επιτροπής_Πρωτοβάθμιας_Εκπαίδευσης_Δήμου_Παγγαίου_04-04-2022.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο