Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου Τρίτη 08/03/2022 Ωρα 12:30

                                                                                                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), της υπ΄αριθμ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και τις όμοιες της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., την 08 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Θέμα

1ο

:

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021

Θέμα

2ο

:

Αποδοχή ποσού 30.643,97€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου (Α’ Κατανομή ΚΑΠ 2022)

Θέμα

3ο

:

Καταστροφή υλικών του ΓΕΛ Ποδοχωρίου λόγω παλαιότητας ή φθοράς

Θέμα

4ο

:

Περί παράτασης των συμβάσεων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου»

Θέμα

5ο

:

Περί έγκρισης λύσης της σύβασης μίσθωσης κυλικείου του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης λόγω συνταξιοδότησης

              

                                                                                                       Η Πρόεδρος της Επιτροπής

 
 
 

                                                                                                                Μπενή Ελένη

Μετάβαση στο περιεχόμενο