Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου Δευτέρα 16/05/2022 Ωρα 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:23983/29.04.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2137/Β΄/30.04.2022), καλείστε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, στις 16 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Έγκριση εκμίσθωσης του σχολικού κυλικείου του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης, καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιου ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

Θέμα 2ο: Έγκριση εκμίσθωσης – εκχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών τροφίμων – ποτών στις σχολικές μονάδες Γυμνασίου και Λυκείου Νικήσιανης, καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιου ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού και συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης κατάπτωσης της υπ΄ αριθ. 1792/7-8-2018 εγγυητικής επιστολής

Θέμα 4ο: Αποδοχή ποσού 30.643,97€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου (Β’ Κατανομή ΚΑΠ 2022)

Η Πρόεδρος

Μπενή Ελένη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ_ΣΧΟΛΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_3_2022_ΣΤΙΣ_16.05.2022.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο