Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26.09.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 25/09/2013
Αριθμ. Πρωτ.   39625

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

    

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2013  ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ.  για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

– Περί έγκρισης του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Πρακτικών του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

– Περί λήψης Απόφασης επί των υποβληθεισών ενστάσεων αναφορικά με τον διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 25721/2013 διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής απόψεως προσφορά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

    

Τα θέματα πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση έγκριση του Πρακτικού 2 και η εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, προκειμένου ο Δήμος Παγγαίου να τηρήσει τους όρους της οικείας Διακήρυξης και συγκεκριμένα το Άρθρο 24 (Ενστάσεις – Προσφυγές), σύμφωνα με το οποίο «Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο