Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17.01.2014 – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ελευθερούπολη, 15/01/2014
                Αριθμ. Πρωτ.
1264

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

  • Περί έγκρισης πρακτικού Ι του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών» (αρ. μελ. 1004/2013) και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

  • Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»

  • Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ»

Τα θέματα πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφαση επί των ανωτέρω θεμάτων, διότι αφορούν έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, για τα οποία πρέπει να υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου αφενός να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου αφετέρου δε να αποφευχθεί ο κίνδυνος απένταξης πράξεων σε περίπτωση επαναξιολόγησής τους από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο