Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08.11.2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 04/11/2013
Αριθμ. Πρωτ. 45070

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 08 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ” (αρ. μελ. 1081/2013)

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου”

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων Δήμου Παγγαίου”

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου για το έτος 2013-2014»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο