Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 05.11.2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 04/11/2013
Αριθμ. Πρωτ. 45006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

  • Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΑΣ» (αρ. μελ. 1002/2012) και διάθεσης σχετικής πίστωσης

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΑΣ» και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, προκειμένου να προλάβει ο Δήμος Παγγαίου ως την 15η Ιανουαρίου 2014 να έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση βάση του ειδικού όρου στην απόφαση ένταξης του ανωτέρω έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο