Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή Εξωτερικού Συνεργάτη Λογιστή για τις ανάγκες εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος»

02_ENTYΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.xlsx

02_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ__-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ_-ΕΝΔΕΙΚ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ.pdf

03_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΛΟΓΙΣΤΗΣ.docx

Υ.Δ._1_ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ_ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ.docx

Υ.Δ._2_ΠΕΡΙ_ΜΗ_ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.doc

Υ.Δ._3_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ_ΦΟΡΕΩΝ.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο