ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 25-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 25-10-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β’)

, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης διαγραφής συνολικού βεβαιωμένου ποσού από οφειλόμενα μισθώματα και έγκριση επιστροφής του υπ.αριθμ.4055/09.03.2020 γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ,βάσει της

υπ.αριθμ.153/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 3ο

Περί έγκρισης ανάθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου Παγγαίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας

ΘΕΜΑ 4ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την υπηρεσία

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση της 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ” (Αρ.

μελέτης 1047/2018, Προϋπολογισμός 920.000,00€)

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ                              ΠΕΡΙΟΧΗΣ                  «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ»                                   ΕΩΣ                       ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ» (Αρ. μελ. 1043/2018 – Προϋπολογισμός 1.897.000,00 €)

ΘΕΜΑ 7ο

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμ.2182 αγροτεμαχίου, έκτασης 5.176 τ.μ2 που βρίσκεται στο αγρόκτημα Παλαιοχωρίου της Κοινότητας Παλαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου του Δήμου

Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 8ο

35η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ.έτους 2021

 

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2021

ΘΕΜΑ 10ο

Περί έγκρισης έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα από της 17-10-2021 έως19-10-2021

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

ΘΕΜΑ 12ο

Περί      έγκρισης      επιστροφής, του υπ.αριθ. 51219/11-10-2016 γραμματίου συστάσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού διακοσίων πενήντα

ευρώ    (250,00€),βάσει   της    υπ.αριθμ.154/2021   απόφασης    του              Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 13ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄

τριμήνου οικ. έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 14ο

Περί έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων στα πλαίσια της προμήθειας τροφίμων

ΘΕΜΑ 15ο

Περί έγκρισης τροποποίησης σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

                                                                      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                  ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

prosklisi_35_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο