ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 13:00 Μ.Μ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 24.09.2021

                                                                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 01:00 μ.μ, H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ.Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503/07.05.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τ. Β΄)της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’),της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169//04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021(ΦΕΚ 2879/Β/02-07-2021),της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/2021 (ΦΕΚ3660/Β/07-08-2021),της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1 α/Γ.Π.οικ.52666/2021 ΦΕΚ 3958/Β/27-8- 2021 ,της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03.09.2021 (ΦΕΚ 4054/04.09.2021 τεύχος Β’) καθώς και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 555400/12.09.2021 (ΦΕΚ 4206/10.09.2021 τεύχος Β’)για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Περί έγκρισης ανάθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο παράστασης για

λογαριασμό του Δήμου Παγγαίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης»

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων

ΘΕΜΑ 3ο

Περί έγκρισης μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων

ΘΕΜΑ 4ο

Περί έγκρισης Επικαιροποίησης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ. 1022/2021)

ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης άσκησης ένδικου μέσου κατά της υπ.αριθμ.107/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας

 

ΘΕΜΑ 6ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης Επικαιροποίησης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ. 1031/2018)

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση παραλιακού μετώπου παραλίας Οφρυνίου” (Αρ. μελ. 1079/2013)

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημόσιου – Υπ. Πο. Α/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Παγγαίου για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή κλειστού

γυμναστηρίου στη Ν. Πέραμο”

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος εργασιών εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 11ο

30η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2021

ΘΕΜΑ 12ο

Περί έγκριση διαγραφής μισθωμάτων και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

                                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                        ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

prosklisi_32_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο