ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13/09/2021 13:00

                                                                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 13-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503/07.05.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τ. Β΄)της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’) ,της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169//04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021(ΦΕΚ 2879/Β/02-07-2021),της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/2021 (ΦΕΚ 3660/Β/07-08-2021),της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1 α/Γ.Π.οικ.52666/2021 ΦΕΚ 3958/Β/27-8-2021 καθώς και της   ΚΥΑΔ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03.09.2021 (ΦΕΚ 4054/04.09.2021 τεύχος Β’ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

29η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον .έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης της υπ.αριθμ.46/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου με θέμα:«4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους

2021»

                                                                                                    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                            ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

prosklisi_31_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο