ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ ΣΤΙΣ 12/10/2021 και ώρα 16:30 ΜΕΣΩ SKYPE

                                                                                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) και σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1αΓΠ.οικ.60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03.10.2021 τεύχος Β’), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Skype, στις 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 04:30μμ, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Περί εγκρίσεως διενέργειας Προμήθειας ειδών Τροφίμων για τα έτη 2022-2025.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης σχετικά με το υπόλοιπο του ποσού χρηματοδότησης της ΚΕΔΗΠ από τον Δήμο Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την μετακίνηση της υπαλλήλου της ΚΕΔΗΠ Λαμπρινής Μιχαηλίδου στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Παγγαίου.

     

                                                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

 

                                                                                                                                            ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

 

prosklisi_15_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο