ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYPE ΣΤΙΣ 25/10/2021

                                                                                                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) και σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων του άρθρου 1 της ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674), καλείστε να συμμετέχετε στην Ειδική συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Skype, στις 25-10-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00μμ, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικ. έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο

Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΔΗΠ οικ. έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3ο

Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΚΕΔΗΠ οικ. έτους 2022.

                                                                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

 

                                                                                                                                                        ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

 

prosklisi_16_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο