ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12.07.2021 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12.07.2021 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 01:00 μ.μ, H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ.Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503/07.05.2021 (ΦΕΚ1558/17.04.2021 τ. Β΄)της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’) ,της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169//04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’) καθώς και της ΚΥΑΔ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021(ΦΕΚ 2879/Β/02-07-2021), για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο
Τροποποίηση της υπ.αριθμ.67/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης
Σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Παγγαίου 2022-
2025»εναρμονισμένη στον νέο Ο.Ε.Υ του Δήμου Παγγαίου (ΦΕΚ 1854/Β/07.05.2021)

ΘΕΜΑ 2ο Περί έγκρισης ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022

ΘΕΜΑ 3ο 24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση υποβολής πρότασης στην με αριθ. 11/2017 δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ
σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.42119/15.07.2020 1η τροποποίηση αυτής για απασχόληση
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση της υπ.αριθμ.24/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Οικονομικών
Καταστάσεων έτους 2020»

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση της 2ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ Κ.Χ. ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 7ο
Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο :
Αποκατάσταση δρόμου από Αγ. Γεώργιο έως δεξαμενή φίλτρων (Λιβάδι)
στην Δ.Ε. Παγγαίου

ΘΕΜΑ 8ο
Περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού υου έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» (αρ. μελέτης: 1053/2020)

ΘΕΜΑ 9ο
Περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ.μελέτης: 1032/2021)

ΘΕΜΑ 10ο
Περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΔΩΝ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης: 1042/2021)

prosklisi_23_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο