ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-12-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 μ.μ

                                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην στις 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ.

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.   77146/10.12.2021   (ΦΕΚ   5816/11.12.2021   τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00

για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής   Διαγωνισμού Έργου:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 3ο

Διαγραφή ποσού από μισθώματα βάσει της υπ.αριθμ.11/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου

“Συντηρήσεις και επισκευές Υποδομών Δ. Παγγαίου”

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση δημοτικών υποδομών τμήματος παραλιακού

μετώπου Ν. Ηρακλείτσας».

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ” και έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό

πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Κωδικός Πρόσκλησης: 14.30.1.2 )

 

ΘΕΜΑ 7ο

Εγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης

συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας

Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παγγαίου» μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00/6736.003 με τίτλο

«Επιχορήγηση του Συλλόγου “Το χαμόγελο του παιδιού» του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 9ο

43η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2021

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση της αρ.1072/21 μελέτης για το έργο: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Παγγαίου” καθώς και έγκριση των

τευχών δημοπράτησης.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ [1.500,00€] σε βάρος του Κ.Α. 00/6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου

Παγγαίου οικονομικού έτους 2021».

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση της υπ.αριθμ.79/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας

των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 4 του Ν.4111/2013,17 περ. θ Ν.4270/2014»

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση της υπ.αριθμ.80/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και             Προσχολική           Αγωγή          Δήμου         Παγγαίου»      με           θέμα       :«Έγκριση

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2022)».

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση πρακτικού Φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου του αριθμ.665 αγροτεμαχίου, έκτασης 34.00ο τ.μ2 που βρίσκεται στο αγρόκτημα της Κοινότητας Γαληψού της

Δημοτικής Ενότητας Ορφανού Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)»

                                                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                                         ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

prosklisi_40_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο