ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-12-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 μ.μ

                                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 07.12.2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’)

, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Παγγαίου έτους

2022 και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 2ο

Συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 3ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 4ο

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 5ο

Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας Υλικών Δήμου Παγγαίου για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ 6ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 7ο

Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. για την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 8ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης, ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 10ο

42η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2021

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση γενόμενων δαπανών από τη μετάβαση του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα από15.11.2021 -17.11.2021 για υποθέσεις του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 12ο

Εξειδίκευση πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2021 για την επιχορήγηση του Συλλόγου με την επωνυμία ΄΄Α.Μ.Σ

ΠΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ΄

ΘΕΜΑ 13ο

Εξειδίκευση πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

οικον. έτους 2021 για την επιχορήγηση του Συλλόγου με την επωνυμία ΄΄Α.Ο ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ,,

 

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση µελέτης – τευχών δημοπράτησης , καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης έργου και έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο “Παρεμβάσεις σε νεκροταφεία και κοινόχρηστους χώρους

του Δ. Παγγαίου” Αριθμ. Μελέτης 1085/2021

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων

                                                      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

prosklisi_39_2021.pdf

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο