ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-01-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 μ.μ

                                                                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 19.01.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:746/07.01.2022 (ΦΕΚ 32/08.01.2022 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο από19.01.2022 έως 31.12.2023

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης περί διαγραφής παραβάσεων ΚΟΚ

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμ.2182 αγροτεμαχίου, έκτασης 5.176 τ.μ2 που βρίσκεται στο αγρόκτημα Παλαιοχωρίου της Κοινότητας Παλαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση της αριθμ. 64/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση της αριθμ. 71/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου «8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση της αριθμ. 75/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2014»

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση της αριθμ. 76/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2015»

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης της αριθ. 67/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου (ΚΕΔΗΠ) με θέμα «7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικ. έτους 2021»

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο ‘΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 10ο

Περί έγκρισης του2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο ΄΄ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΟΥ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ΄΄ (αρ. μελέτης 1041/2016)

ΘΕΜΑ 11ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “΄ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 12ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ΄΄ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΟΥ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ΄΄

ΘΕΜΑ 14ο

Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης Αρ. 43 παρ. 1.2.3 (ΟΠΣ 2231) του προγράμματος ΕΠΑλΘ με τίτλο «ΜΕ ΤΙΤΛΟ» «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες», με ενδεικτικό τίτλο πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΡΙΑΝΗΣ»

ΘΕΜΑ 15ο

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021

     

                                                                                       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                             ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 prosklisi_1_2022.pdf                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο