ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-11-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 μ.μ

                                                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12.11.2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’)

, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

«Τροποποίηση της αριθμ. 91/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την

προσαρμογή, του υπό πρόσληψη τακτικού προσωπικού έτους 2020, στις νέες οργανικές θέσεις λόγω θέσεως σε ισχύ του νέου ΟΕΥ (ΦΕΚ 1854/Β΄/07.05.2021)».

ΘΕΜΑ 2ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 25278/29.11.2018 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 & 3 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΘΕΜΑ 3ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 25277/29.11.2018 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΘΕΜΑ 4ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 25279/29.11.2018 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΘΕΜΑ 5ο

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΘΕΜΑ 6ο

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑ 7ο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ »

                                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                     

                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                 

                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

prosklisi_37_2021.pdf                                                      

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο