ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 02/02/2022 ΩΡΑ 13:00

 

                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WΕΒΕΧ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τ. Β΄),

για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Περί έγκρισης ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

ΘΕΜΑ 2ο

“Συγκρότηση Eπιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ»”

ΘΕΜΑ 3ο

Περί Έγκρισης ή μη 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο “Παρεμβάσεις σε υποδομές κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Παγγαίου” (Αρ. Μελ. 1073/2020)

ΘΕΜΑ 4ο

Περί έγκριση ή μη   διαγραφής   και επαναβεβαίωσης του ανταποδοτικού τέλους χρήσης αιγιαλού

ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης η μη της υπ.αριθμ.2/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου με θέμα:«1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης ή μη της υπ.αριθμ.4/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ με θέμα: Έγκριση και ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικονομικού έτους 2022.

 

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης ή μη εξειδίκευσης πιστώσεων στους κάτωθι Κ.Α εξόδων:

–      00/6711.001 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» 407.720,00€

–      00/6715.001 «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 700.000,00€

–      00/6738.001 «Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΚΕ.ΔΗ.Π)» 270.000,00€

–      20/6277.009 «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δ. Παγγαίου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε με τίτλο Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχ/σης Απορ/των Δ. Παγγαίου στα πλαίσια εφαρμογής του Περφ/κού Σχεδίου Διαχ/σης Απορ/των Α.Μ.Θ – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχ/σης Αστικών Σ» 1.200,00€,

του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2022

                                                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                                              ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

 

  prosklisi_3_2022_oikonomiki.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο