ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/08/2022 ΩΡΑ 12:00 ΜΕΣΩ WEBEX

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην, στις 12-08-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ μέσω ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Webex σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022

για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1816/2021)

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου

“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1817/2021)

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου

“ΈΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ” (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1818/2021)

ΘΕΜΑ 4ο

Περί έγκρισης ή μη επικαιροποίησης Τεχνικής Μελέτης του Δήμου Παγγαίου ως προς τον τίτλο.

ΘΕΜΑ 5ο

Περί Έγκρισης η μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ” Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Φωλιάς-Μυρτοφύτου”.

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης ή μη των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΚΑΡΥΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 483.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 8ο

Περί Έγκρισης ή μη α) οριστικής παραλαβής των παραδοτέων 1,2,3,4 της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσίας για την υλοποίηση του έργου “Σχέδιο

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Παγγαίου”»,

β) του οριστικού «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)» του Δήμου Παγγαίου

 

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών   (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ   ΤΟΥ   ΑΡΘΡΟΥ   32   ΤΟΥ                     Ν.

4412/2016-   ΠΑΡ.   2.-   ΠΕΡ.   Γ’)   που   αφορά   την   υπηρεσία   με                     τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»                                                                                                    εκτιμώμενης

αξίας σύμβασης 59.817,60€ (με Φ.Π.Α ). (Αριθμ.Μελέτης 1048/2022)

ΘΕΜΑ 10ο

35η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2022

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου

με την επωνυμία: ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΕΘΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟ ΠΡΑΒΙ

ΘΕΜΑ 12ο

Περί έγκρισης ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου με την επωνυμία: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ 13ο

Περί έγκρισης ή μη Επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

ΘΕΜΑ 14ο

Περί έγκρισης ή μη πρακτικού Φανερής πλειοδοτικής και προφορικής

Δημοπρασίας για του Δημοτικού Ακινήτου ,οικοπέδου 415 Ο.Τ 56 της Κοινότητας Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

prosklisi_26_2022.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο