ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/02/2022 ΩΡΑ 13:00

                                                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 21.02.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2022

ΘΕΜΑ 2ο

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α Εξόδων 00/6443.002 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (εκτός εστίασης)» του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2022

ΘΕΜΑ 3ο

Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ με την επωνυμία ΄΄ΠΑΓΓΑΙΟ΄΄

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ΄΄ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΄΄ (αρ. μελ. 1054/2020)

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο ‘΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο ‘΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ΄΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης της αριθμ. 1007/2022 τεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο ΄΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ΄΄

ΘΕΜΑ 10ο

Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος στήριξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης απόφασης δέσμευσης για την ένταξη της πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου, όταν εκπονηθεί ή τροποποιηθεί

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση Πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 14ο

Μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αριθμ. Α309/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Α Τμήματος)

ΘΕΜΑ 15ο

Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη ποσού μισθωμάτων, βάσει αποφάσεων Δ.Σ.

     

                                                                                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                    ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

  prosklisi_5_2022.pdf                                                                                                         

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο