ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/02/2022 ΩΡΑ 13:00

                                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 14.02.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 430/04.02.2022 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Τροποποίηση του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) που αφορά τον Δήμο Παγγαίου έτους 2022», μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022 και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 2ο

Αποδοχή χρηματοδότησης -3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2022

ΘΕΜΑ 3ο

4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2022

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση της αριθμ. 91/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου «9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 5ο

Περί ανάθεση τήρησης του Διπλογραφικού Συστήματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» για την τρέχουσα περίοδο και έκδοση των Ισολογισμών από το 2019 έως το 2021 από υπάλληλο του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 6ο

Περί διαγραφής ή μη λανθασμένου ποσού χρέωσης

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη ή μη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σε ενδιαφερόμενη

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης της αριθ. 10/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου (ΚΕΔΗΠ) με θέμα «Έγκριση στοχοθεσίας μετά την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2022»

ΘΕΜΑ 9ο

Ορισμός δύο (2) ελεγκτών – λογιστών για την άσκηση του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικού έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου (Κ.Ε.Δ.Η.Π.)

ΘΕΜΑ 10ο

Περί τροποποίησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από γεωτρήσεις περιοχής Καρακάξας έως τις δεξαμενές Νικήσιανης» ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΄΄Αντώνης Τρίτσης΄΄

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 12ο

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ΄΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΄΄ (αρ. μελ. 1034/2018)

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση Πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ΄΄

ΘΕΜΑ 14ο

Περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 15ο

Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος στήριξης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

ΘΕΜΑ 16ο

Περί έγκρισης απόφασης δέσμευσης για την ένταξη της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου, όταν εκπονηθεί ή τροποποιηθεί

ΘΕΜΑ 17ο

Υποβολή αιτήματος πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 όπως ισχύει σήμερα

ΘΕΜΑ 18ο

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2022

     

                                                                                                                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                             ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

prosklisi_4_2022.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο