ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 09-08-2022 11:00 ΤΡΙΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), της αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, στις 9 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για να γνωμοδοτήσετε για το κάτωθι κατεπείγον θέμα , προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα

1ο

:

Γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση του Πολιτιστικού Αιμοδοτικού Συλλόγου Ακροβουνίου παραχώρησης του προαύλιου χώρου του Νηπιαγωγείου Ακροβουνίου, για την οργάνωση εκδήλωσης την 20/08/2022.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

    

                                                                                                                                                       Δημητρακούδης Βασίλειος

ορθη_επαναληψη_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_6-2022.doc

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο