ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 11-04-2023 ΩΡΑ 13:00

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:23983/29.04.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2137/Β΄/30.04.2022), καλείστε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, στις 11 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα

1ο

 

Καταστροφή Σχολικού Υλικού του ημερήσιου Γυμνασίου Ν. Περάμου Καβάλας, λόγω παλαιότητας ή φθοράς.

                                                                                              

 

 

                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_3_2023.doc                                                                  Η Πρόεδρος της επιτροπής

 
 

                                                                          ΕΛΕΝΗ     ΜΠΕΝΗ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο