ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 01-08-2022 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:23983/29.04.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2137/Β΄/30.04.2022), καλείστε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, στις 01 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα

1ο

:

«Κατακύρωση αναδόχου για το σχολικό κυλικείο του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης».

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_5_2022.doc                                                                                                               Η Πρόεδρος

 
 
 

Μπενή Ελένη

 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο