ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 29-12-2022 ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 20:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α’/09-07-2022), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:72546/16.12.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6445/Β΄/16.12.2022) όπως ισχύει, καλείστε να προσέλθετε στις 29-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

         

ΘΕΜΑ 1ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-59η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 2ο

60η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 3ο

Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 4ο

Τροποποίηση ερυθράς της δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ.273 & 274 (τμήμα της μηκοτομής 301), της δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ.274 & 272 (μηκοτομή 314) καθώς και της δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ.272, 274, 250 & 247 (τμήμα της μηκοτομής 328) που κείνται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Περάμου του Δ.Παγγαίου

ΘΕΜΑ 5ο

Χορήγηση αδείας για την απότμηση κρασπέδων και υποβάθμιση – διαμόρφωση του πεζοδρομίου επί τoυ ΟΙΚ. 05Β-2, Ο.Τ.Γ 58 στην Επέκταση Ελευθερούπολης για επαγγελματικό εργαστήριο ξυλουργικών εργασιών ιδιοκτησίας Καρατσομπάνη Ουρανίας, και στα σημεία που φαίνονται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση και στο από

τον Νοέμβριο του 2022 επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα Απότμησης του Πολιτικού Μηχανικού Παλτσόγλου Αλέξανδρου

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης εκμίσθωσης τμήματος του δημοτικού ακινήτου αριθ. 925 τεμαχίου έκτασης 2.074τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα της Κοινότητας Ελευθερών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 7ο

Εξέταση της   αριθ. πρωτ. εισερχ. 22809/07-12-2022 αιτήσεως περί παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στην Θέση Εξαιρετική στα κοιμητήρια της Κοινότητας Ελευθερούπολης σε εφαρμογή του Κανονισμού Κοιμητηρίων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης των αιθουσών του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δωματίων στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Δωματίων “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” για λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΚΙΒΩΤΟΣ

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Ελευθερούπολης στον Σύνδεσμο Ελλήνων προπονητών για την διεξαγωγή Τοπικού Σεμιναρίου Καλαθοσφαίρισης   από 30/12/2022 έως 31/12/2022

ΘΕΜΑ 10ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Γεωργιανής στην Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Θράκης-Ανατ. Μακεδονίας και στον Π.Γ.Σ. ΠΑΓΓΑΙΟ για την διεξαγωγή των αγώνων του final-4 του πρωταθλήματος Κ20 (ΝΕΑΝΙΔΩΝ) από 07/01/2023 έως 08/01/2023

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 prosklisi_31_2022.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο