ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 13:00 Μ.Μ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 12.10.2021

                                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12.10.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03.10.2021 τ. Β΄), όπως ισχύει, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Αποδοχή χρηματοδότησης – 32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

Αποδοχή χρηματοδότησης – 33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο

34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο

Περί έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΄΄ (αρ. μελ. 1054/2021)

ΘΕΜΑ 5ο

Περί παράτασης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – Μ.Ε.»

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση της 5ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» Κωδ. ΟΠΣ. 5005589, Α/Α 3

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση της αριθμ. 57/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης της αριθ. 50/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου (ΚΕΔΗΠ) με θέμα «5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021»

ΘΕΜΑ 10ο

Ακύρωση της αριθμ. 243/2021 (Λήψη απόφασης περί επιστροφής – συμψηφισμού ποσού σε ενδιαφερομένη) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού σε ενδιαφερόμενη

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης 1046/2018)

     

                                                                                                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                               ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

prosklisi_34_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο