ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12:00 Μ.Μ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 30.09.2021

 

                                                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Έκτακτή συνεδρίαση της Οικονομικής στις 30-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ, H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:57069/17.09.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4337/Β ́/18.09.2021) όπως ισχύει για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1ο ΘΕΜΑ Χαρακτηρισμός θεμάτων ως κατεπείγοντα για συζήτηση
2Ο ΘΕΜΑ 31η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2021
3ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης παράτασης των συμβάσεων εργασίας, μέχρι τις 31.12.2021, του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19, αρχικά βάσει της αριθμ. 377/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και παρατάθηκε βάσει της αριθμ. 45/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και βάσει της αριθμ. 46/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του αναφερόμενου προσωπικού, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν.4831/2021.

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμουαμέσωςκαισπουδαίως”. Σύμφωνα με το αριθμ. 69564/24.09.2021 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών , που γνωστοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α ́/ 23.09.2021), και λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας λήξεως των συμβάσεων ( στις 30.09.2021 και 25.10.2021 αντίστοιχα) που συνήφθησαν και παρατάθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), που αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α ́/ 23.12.2020), για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

                                                                                                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


                                                                                                                                ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
                                                                                                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

prosklisi_33_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο