ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 17-08-2021 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:ΟΟ π.μ

                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 17-08-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503/07.05.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τ. Β΄)της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’) ,της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169//04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021(ΦΕΚ 2879/Β/02-07-2021), καθώς και Της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/2021 (ΦΕΚ 3660/Β/07-08-2021)

, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης: 1042/2021)

ΘΕΜΑ 2ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης: 1046/2021)

ΘΕΜΑ 3ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (αρ. μελέτης: 1043/2021)

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ”

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ” (Αρ. μελέτης 1047/2018, Προϋπολογισμός 920.000,00€)

ΘΕΜΑ 6ο

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Παγγαίου κατά το σχολικό έτος 2021-2022

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης της αρ. 39/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου».

ΘΕΜΑ 8ο

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκριση διαγραφής μισθωμάτων   των μηνών από Ιανουάριο 2021 έως Ιούνιο 2021.

ΘΕΜΑ 10ο

Περί έγκρισης διαγραφής ποσού και επαναβεβαίωση αυτού.

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης Διαγραφής λανθασμένου ποσού χρέωσης.

     

                                                                                                                 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                            ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 prosklisi_28_2021.pdf                                                              

Μετάβαση στο περιεχόμενο