ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/08/2022 ΩΡΑ 12:00

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 

Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Παγγαίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως ισχύει και τις όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 43107/22.07.2022 (ΦΕΚ 3891/23.07.2022 τ. Β΄), όπως παρατάθηκε με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 44590/29.07.2022 (ΦΕΚ 4088/30.07.2022 τ. Β΄) σας καλούμε σε Τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 10η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

  

Θέμα:

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για την 6η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2022

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                  

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΣΗ_6ης_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΕΕΜΕ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ.pdf

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο