ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 15.07.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις15.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 13:00. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066/09.07.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex,για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ
Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση (του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών στις Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου, περί έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης της με αριθμό 1549/2021 μελέτης του Δήμου Παγγαίου, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου βάση των άρθρων 32Α (παρ. 2) και 221 του Ν. 4412/2016 περί διενέργειας ανάθεσης

                                                                                               O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                        ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
        

                                                                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

prosklisi_24_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο