Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20.05.2014 – Έκτακτη Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                      Ελευθερούπολη, 19-05-2014
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                        Αριθ. Πρωτ. : 18875
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 20η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για συζήτηση του κατωτέρω θέματος:

  1. Διάθεση ποσού 304.480,69 € ,στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) διότι από την αναβολή συζήτησης του θέματος θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Ο έκτακτος χαρακτήρας της συνεδρίασης δικαιολογείται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας των Δήμων.

Η λήψη απόφασης σχετικής με τη διάθεση του αποδοθέντος ποσού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο