Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 16.12.2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Ελευθερούπολη 12-12-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                      Αριθμ.Πρωτ. 49970
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο,
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης του έργου “ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Δ. ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ-ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ”

 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ”

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ” αρ. μελ.: 1055/2012, προϋπολογισμού: 38.129,64 €

 4. Περί μείωσης της αμοιβής του αναδόχου του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», βάσει της αριθμ. Τ.Α. 03990-348108.01.01.13 τεχνικής αναφοράς του ΕΣΠΕΛ και επιβολής προστίμου για τη μη τήρηση συμφωνημένης προδιαγραφής.

 5. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ»

 6. Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδας ακινήτων για ανταλλαγή στη θέση Μπουζίνα (σχετικές οι υπ’ αριθ. 236 & 445 αποφάσεις Δ.Σ. Παγγαίου)

 7. Μερική ανάκληση απόφασης Νομάρχη Καβάλας για επιστροφή, δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αυλής (τμήμα υπ’ αριθ. 189 ρέματος που εξαιρέθηκε της οριοθέτησης), στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και γνωμοδότηση για την παραχώρησή του σε ιδιώτη με εξαγορά.

 8. Γνωμοδότηση για την αίτηση εξαγοράς διαθεσίμου οικοπέδου υπ’αριθμ. 01 Ο.Τ.66, εκτάσεως 400 τ.μ. στο Νέο Συράκο Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου από τον κ.Τσαούση Αθανάσιο του Χρήστου

 9. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε.Καβάλας, του αριθμ. 222 οικοπέδου του Ο.Τ. 31 του συνοικισμού Κάριανης του Δήμου Παγγαίου, έκτασης 930,00 τ.μ. στην κα Χριστοφύλλη Μαρία.

 10. Συμπλήρωση της αριθμ. 444/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την γνωμοδότηση για χρήση πηγαδιού στην Τοπική Κοινότητα Γαληψού.

 11. Παραχώρηση χώρου 15 τ.μ. από το αριθμ. 70 ρέμα του Αγροκτήματος Ορφανίου για χρήση γεώτρησης, στον κ. Ορφανίδη Δημήτριο του Γεωργίου

 12. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της “Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Παγγαίου”

 13. Έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης της πράξης “Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου”

 14. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και πρωτοκόλλου διοικητικής αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσας

 15. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολικού έτους 2014 – 2015

 16. Επιβολή ανταποδοτικού τέλους ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας στο λιμάνι Νέας Ηρακλίτσας

 17. Εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 694β & 736α αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Ν. Ηρακλείτσας, έκτασης 3.875τ.μ. & 2.500τ.μ. αντίστοιχα, στην θέση «Αποβάθρα»

 18. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείου) στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσας

 19. Εκμίσθωση των αριθμ. Κ.Χ. 182, 183 & 184 τεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσας

 20. Λύση της μισθωτικής σχέσης του Δήμου με τον κ. Κεχαΐδη Σταύρο του Παναγιώτη, διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών του και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής

 21. Λύση της μισθωτικής σχέσης του Δήμου με τον κ.Τσερνίδη Χρήστο του Κωνσταντίνου

 22. Έγκριση έκθεσης επιτροπών άρθ. 4 ν. 318/1969 που αφορά τον έλεγχο των ζώων που κάνουν χρήση των δημοτικών βοσκοτόπων

 23. Έγκριση γενομένων δαπανών

 24. Έγκριση δαπανών μετάβασης αποστολής του Δήμου στο Βουκουρέστι, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης: «EXCELLENCE IN PUBLIC SECTOR» (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007 – 2013»

 25. Έκδοση άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

 26. Εξέταση αίτησης της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με θέμα: «Τροποποίηση και ανανέωση Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης».

 27. Αποδοχή ποσού 60.776,24 € αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων και απόδοσης αυτού στις Σχολικές Επιτροπές – Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2013.

 28. Αποδοχή ποσού 46.626,67 € αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για την περίοδο από 01.01.2013 έως 31.03.2013 και απόδοσης αυτού στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»– Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2013

 29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013

 30. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή υλικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ για το έτος 2014.

 31. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης [άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ] για το έτος 2014.

 32. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωματικού του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για το 2014.

 33. Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. για την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2014.

 34. Ορισμός μελών Επιτροπών μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή έργων του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2014.

 35. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2014.

 36. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2014

 37. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή χρεών

 38. Εξέταση αιτήσεων για επιστροφή χρημάτων

 39. Εξέταση αιτήσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο