Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.09.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ελευθερούπολη,  8 Σεπτεμβρίου  2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                Αριθ.  Πρωτ. : 33558
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, τη 15η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

1.      Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ  ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΥΑΝΗΣ» (Αριθ. μελέτης 1020/2013).

2.      Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» (Αριθ. μελέτης 18/2009).

3.      Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.του  Υποέργου [1] «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» , με κωδικό ΟΠΣ ‘352774’ (Αριθ. μελέτης 1010/2011).

4.      Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του υποέργου [2] «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ» της πράξης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» , με κωδικό ΟΠΣ ‘375219’ (Αριθ. μελέτης 1019/2008).

5.      Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Αριθ. μελέτης 1008/2009).

6.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ Κ.Χ.-ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ)» (Αριθ. μελέτης 1057/2012).

7.      Έγκριση του Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ(ΘΕΣΕΙΣ:1.ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 3.ΠΑΡΑΛΙΑ)»(Αριθ. μελέτης 26/2010).

8.      Έγκριση του Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ» (Αριθ. μελέτης 1029/2010).

9.      Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθ. μελέτης 1011/2012).

10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ».

11.  Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του υποέργου [3] « ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ & ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» της Πράξης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» , με κωδικό ΟΠΣ ‘375219’ (Αριθ. μελέτης 1019/2008).

12.  Έγκριση 2ης παράτασης  περαίωσης εκτέλεσης του  Υποέργου [1] «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» , με κωδικό ΟΠΣ ‘352774’ (Αριθ. μελέτης 1010/2011).

13.  Αντικατάσταση μέλους (Δημοτικού Συμβούλου) Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργων.

14.  Έγκριση της αριθ. 49/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίουμε θέμα «ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.».

15.  Έγκριση της αριθ. 51/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίουμε θέμα «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. 103/75 ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ»

16.  Έγκριση της αριθ. 53/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου με θέμα «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.».

17.  Έγκριση της αριθ. 50/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου με θέμα «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2014 – 2015 της Κ.Ε.ΔΗ.Π.».

18.  Έγκριση της αριθ. 78/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου με θέμα «ΨΗΦΙΣΗ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Π.».

19.  Εξέταση αιτήσεως του κ. Χαρατσίδη Ιωάννη του Δημητρίου για μείωση του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου  της Τοπ. Κοινότητας Αντιφιλίππων.

20.   Γνωμοδότηση για την εξαγορά από τη Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένων αγροτεμαχίων με αριθ. 21 & 23 εκτάσεως 2125,00 τ.μ. και 5438,10 τ.μ αντίστοιχα, του Αγροκτήματος Ποδοχωρίου, από τον κ.Καραμπερίδη Απόστολο.

21.  Αίτημα του κ. Φράπα Ευστράτιου του Δημητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης (Βίτσι 3- Συκιές) περί μερικής ανάκλησης των αποφάσεων του  Νομάρχη Καβάλας με αριθ. Γ.95765/3-4-1974  και αριθ. Γ.120428/8-6-1979, περί παραχώρησης κοινόχρηστων εκτάσεων αγροκτήματος Λουτρών Ελευθερών στην πρώην Κοινότητα Ακροποτάμου.

22.  Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα  12 μηνών (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99).

23.  Περί συγκροτήσεως Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.

24.  Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Παγγαίου.

25.  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

26.  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Παγγαίου.

27.  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Παγγαίου.

28.  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

29.  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

30.  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε.

31.  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

32.  Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Παγγαίου για το έτος  2014.

33.  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωματικού  του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παραλαβής παρερχομένων υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2014.

34.  Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2014.

35.  Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές  καθορισμού τιμήματος ακινήτων, στο Δήμο Παγγαίου.

36.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του: α)στην επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών– λουτρικών εγκαταστάσεων και β) στην επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2014.

37.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας για το έτος 2014.

38.  Ορισμός εκπροσώπου για  τη συγκρότηση Επιτροπής  Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων για το έτος 2014.

39.  Σύσταση επιτροπής για σφράγιση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων.

40.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε.

       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατεβάστε το αρχείο της πρόκλησης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο