Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.07.2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη, 10 /07/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 21142

ΠΡΟΣ:

1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 14η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    17η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

2.    Αποζημίωση επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής Τ.Κ. Ακροποτάμου.

3.    Αποζημίωση επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας.

4.    Εξέταση αιτήσεων περί επιστροφής χρημάτων.

5.    Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής προστίμων και τελών

6.    Εξέταση της αριθ. 9022/17-04-2015 αίτησης του κ. Κέλλη Σταμάτιου του Παναγιώτη με θέμα την διαγραφή του τέλους Καθαριότητας Αιγιαλού Έτους 2013.

7.    Εξέταση των αριθ. 17767/18-06-2015 και 18727/23-06-2015 αιτήσεων της κ. Μαυράκη Θωμαής του Θεοδώρου με θέμα την διαγραφή ποσού βεβαιωμένων οφειλών από την εκμίσθωση χώρου στην θέση «Αμμολόφων» της Δ.Κ. Ν. Περάμου.

8.    Διαγραφή επιπλέον χρεωθέντος ποσού μίσθωσης .

9.    Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. λόγω λανθασμένων στοιχείων από την Δ/νση Συγκοινωνιών.

10.Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς.

11.Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης  μόνο του  Δημοτικού Ακινήτου- αναψυκτηρίου εμβαδού 99,60 τ.μ . που βρίσκεται επί του αριθμ. 1057 αγροτεμαχίου αναδασμού Πλατανοτόπου, στη θέση ΚΑΪΝΑΚΙΑ της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου- Καθορισμός των όρων μίσθωσης.

12.Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου.

13.Έγκριση της αριθ. 22/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό αριθμού αδειών για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου».

14.Έγκριση της αριθ. 76/2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου με θέμα « Εξέταση αίτησης του Κου Τσακίρη  Κωνσταντίνου  του Παναγιώτη ,υπαλλήλου της Κ.Ε.ΔΗ.Π  για συνέχιση  απασχόλησης του στην Επιχείρηση που προσλήφθηκε μέσω προγράμματος επιδότησης ΟΑΕΔ  Νέων Θέσεων Εργασίας και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος  ».

15.Έγκριση των 1 και 2 πρακτικών καταμέτρησης κινητής περιουσίας του Δήμου Παγγαίου.

16.Μεταβίβαση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Δήμου Παγγαίου.

17.Μεταβίβαση-Δωρεά Μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) από τον Δήμο Παγγαίου στην ΔΕΥΑΑ Παγγαίου.

18.Περί ανάκλησης  της αριθ. 58/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου και εξέταση της αριθ. 2077/18-05-2015 αιτήσεως της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου με θέμα την δωρεάν παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου.

19.Ανάκληση των αριθ. 92/2015 και 269/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου βάσει του αριθ. 17560/01-07-2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, Τμήμα Δ/κο- Οικ/κο Ν.Καβάλας.

20.Άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθ. 1 του Ν.4147/2013 και το άρθρο 31 του Ν.4257/2014.

21.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αντιπλημμυρικού οχετού στην Παραλία Κάρυανής” (αρ. μελ.: 1020/2013).

22. Περί έγκρισης της 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (κωδ. ΟΠΣ: 385865)  (Προϋπολογισμός 1.2750.000,00).

23.Περί έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΩΛΙΑΣ”  (αρ.μελ.:1031/2011).

24.Περί έγκρισης  του 2ου ΑΠΕ του έργου “”ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”” (Αρ. μελ. 8002/2009 – Προϋπολογισμός 915.000,00 €).

25.Περί έγκρισης  του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “”ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”” (Αρ. μελ. 8002/2009 – Προϋπολογισμός 915.000,00 €).

26.Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διαπλάτυνση Γέφυρας Εισόδου Ν. Περάμου” (αρίθ. μελ.: 4015/2009).

27.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τοιχίου στο Δ.Δ. Κάρυανης” (αρ. μελ.: 1080/2012).

28.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ. Παγγαίου” (αρ. μελ.: 1045/2011).

29.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Δ. Γαληψού-Ποδοχωρίου-Ακροποτάμου” (αρ. μελ.: 14/2010).

30.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Δ. Οφρυνίου-Ορφανίου-Κάρυανης” (αρ. μελ.: 17/2010).

31.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διάνοιξη δρόμου ΔΔ Ορφανίου (προς κάστρο)” (αρ. μελ.: 34/2009).

32.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Έργα οδοποιίας στο Δ.Δ. Κοκκινοχώματος” (αρ. μελ.: 1033/2010).

33.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής ΚΑΙ  Ποιοτικής Παραλαβής  «Προμήθεια compact μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δ.Δ Κηπιών και Χρυσοκάστρου».

34.Έγκριση κοπής: α) Δύο δέντρων φτελιάς εντός ρέματος οικισμού  στη Τ.Κ. Χρυσοκάστρου

β) Ενός δέντρου πεύκης εντός οικισμού  στην Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα γ) Ενός ξερού δέντρου  κυπαρισσιού στα νεκροταφεία, εντός οικισμού, στη Τ.Κ. Ελαιοχωρίου ” . 

35.Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένου κοινοχρήστου τμήματος του αγροτεμαχίου υπ’ αριθμ. 5755 εκτάσεως 2.300,13 τ.μ. στο Αγρόκτημα Νικήσιανης-Γεωργιανής του Δήμου Παγγαίου στον κ. Κιούπκιολη Δημήτριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο