Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 07.05.2014 – Έκτακτη Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Ελευθερούπολη, 05-05-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ. : 16855
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 7η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Προσαρμογή του Δήμου Παγγαίου στις διατάξεις του άρθρου 50 παρ.1 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) που αφορά την καταβολή του αναλογούντος τέλους χρήσης πεζοδρομίου.

 2. Υπαγωγή του Δήμου Παγγαίου στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014)που αφορά την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 3. Αποδοχή ποσού 57.200,00 ευρώ για δαπάνη πυροπροστασίας –Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014

 4. Πρόσληψη ναυαγοσωστών για τις ανάγκες της κάλυψης των πολυσύχναστων και βραβευμένων με γαλάζιες σημαίες ακτών του Δήμου δίμηνης διάρκειας ,λόγω καθυστέρησης του γινόμενου προγραμματισμού των αντίστοιχων θέσεων

 5. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη –Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου στέγασης δημοτικών υπηρεσιών στην Δημοτική Κοινότητα Ν.Περάμου»

 6. Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση περιοχής πλατείας Ταξιαρχών στην τοπική Κοινότητα Ελευθερών» του Δήμου Παγγαίου του ‘Άξονα 4 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

 7. Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικής οδού στη Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα» του Δήμου Παγγαίου του ‘Άξονα 4 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

 8. Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης «Πολεοδομικές παρεμβάσεις και μετρήσεις συγκοινωνιακών φόρτων σε τμήμα του κέντρου Ελευθερούπολης και στις εισόδους της πόλης»

 9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Αγ. Ανδρέα & αγωγός μεταφοράς προς τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό», βάσει των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν4257/14-04-2014

 10. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Ελευθερών & αγωγός μεταφοράς προς τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό», βάσει των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν4257/14-04-2014

 11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην επέκταση οικισμού Ν.Περάμου.

 12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Δ. Γαληψού(αριθ. Μελέτης 154/2009)»

 13. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Ποδοχωρίου (θέση Λύκειο)(αριθ. Μελ.4/2010)»

 14. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νέων και συντήρηση υφιστάμενων καταρρακτών στα δημοτικά διαμερίσματα»

 15. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Δ.Δ. Γαληψού.

 16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός και προστασία τοιχωμάτων χειμάρρων Δήμου Ορφανού»

 17. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση διαδρόμων και κατασκευή θυρών περίφραξης στα νεκροταφεία.

 18. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση- επισκευή σχολικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Ακροποτάμου

 19. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Δ.Δ. Ακροποτάμου

 20. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Δ.Δ. Ποδοχωρίου

 21. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Δ.Δ. Οφρυνίου

 22. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση παραλιακού δρόμου Δ.Δ. Κάριανης

 23. Εξέταση αιτήσεων δημοτών

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) διότι από την αναβολή συζήτησης των θεμάτων θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Ο έκτακτος χαρακτήρας της συνεδρίασης δικαιολογείται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 και από τη δημοσίευση του Νόμου 4257/2014(ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας των Δήμων .

Ακόμη η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ο προγραμματισμός προσλήψεων ναυαγοσωστών, η παραλαβή της μελέτης, η χορήγηση παράτασης περαίωσης , η αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης των ενταγμένων έργων στο LEADER ως και η εξέταση αιτήσεων δημοτών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συνημμένα:

1. Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο