Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 02.12.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ελευθερούπολη,  28 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                  Αριθ.  Πρωτ. : 42465
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο
         2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
         3.-  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 2η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

1.    Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015»

2.    24η Γενική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού  έτους 2014

3.    Διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.3463/2006

4.    Έγκριση γενομένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της επίσκεψης της Ουκρανικής αποστολής από 09/08/2014-13/08/2014, στα πλαίσια του προγράμματος  «ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007/2013» – ΠΡΑΞΗ : «ExcellenceinPublicSector» Αριστεία στον Δημόσιο Τομέα ( MISETC2670 BlackSeaBasin)

5.    Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα από 17/11/2014-19/11/2014

6.    Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στην επαρχιακή οδό Ελαιοχωρίου – Μυρτοφύτου»

7.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ(ΑΡ.ΜΕΛ. 1045/2011)»

8.    Έγκριση 5ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου:«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ»

9.    Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΧ ΣΤΗ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 1006/2014)

10.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΧ ΣΤΗ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 1006/2014)

11.Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκτίμησης ακινήτου του Δήμου Παγγαίου (άρθρο 186 του Ν.3463/2006-Κ.Δ.Κ.)

12.Γνωμοδότηση για την κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού με δαπάνη του ιδιοκτήτη κ. Παπαδόπουλου Άγγελου σε τμήμα του προσώπου αγροτεμαχίου υπ΄ αριθ. 1419 εκτάσεως 23.389,00 τ.μ. που βρίσκεται σε υπό αναδασμό περιοχή του αγροκτήματος Νικήσιανης- Γεωργιανής

13.Γνωμοδότηση για την εξαγορά κατεχόμενου, διαθέσιμου οικοπέδου υπ. Αριθ. 34 Ο.Τ. 5 από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, εκτάσεως 535,67 τ.μ. ( βάσει τίτλου 542,00 τ.μ.) στο Συνοικισμό Μέλισσας του Δήμου Παγγαίου στον κ. Βαλαβανίδη Ιωάννη

14.Γνωμοδότηση για την εξαγορά από Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένων κοινοχρήστων τμημάτων των αγροτεμαχίων υπ. Αριθ. 2659 και 2665 συνολικής εκτάσεως 776,05 τ.μ. στο Αγρόκτημα Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Χατζηαθανασιάδη Νικόλαο

15.Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένου τμήματος του υπ. αριθμ. 1880 κοινοχρήστου αγροτεμαχίου, εκτάσεως 166,10 τ.μ. στο Αγρόκτημα της Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Μουρουζίδη Χαράλαμπο

16.Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένου τμήματος του υπ. αριθμ. 3063, εκτάσεως 1304,70 τ.μ. στο Αγρόκτημα Οφρυνίου στον κ. Καμηλάρη Γεώργιο

17.Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινοχρήστων τμημάτων 1.2 και 3 εμβαδών αντίστοιχα 4641,44 τ.μ. ,1623,51 τ.μ. και 559,81 τα.μ. που βρίσκονται στο αγρόκτημα Κάρυανης κατεχόμενα από Χλιάρα Γεωργία

18.Εξέταση της αριθ. 25971/02-07-2014 αίτησης του εξουσιοδοτημένου Μηχανικού Χρυσανίδη Χαράλαμπου που αφορά: 1)την απομάκρυνση του υπόστεγου από το πρόσωπο του οικοπέδου ιδιοκτησίας Καφαλή Άννας στη Νικήσιανη, 2) την κατεδάφιση της κατασκευής που παρεμποδίζει την ελεύθερη  απορροή  των όβριων  στον ενδιάμεσο διάδρομο και την απομάκρυνση των καπναγωγών

19. Εξέταση αιτήματος άδειας επέμβασης για ανακατασκευή παιδικής χαράς

20. Εξέταση αιτήσεως για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

21. Εξέταση της αριθ. 35615/24-09-2014 αίτησης, άρθρου 143 περ. β. του Ν. 4270/2014, του Αντωνιάδη Πρόδρομου του Δημητρίου

22. Εξέταση της αριθ. 39441/03-11-2014 αίτησης του Χατζησυμεωνίδη Γεώργιου που αφορά την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

23. Εξέταση της αριθ. 40309/10-11-2014 αίτησης της COSMOTEΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. που αφορά μείωση μισθώματος και επέκταση χρόνου μίσθωσης

24. Εξέταση της αριθ. 42072/24-11-2014 αίτησης της ΧΩΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΡΟΥΜΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. που αφορά μείωση μισθώματος

25. Εξέταση της αριθ. 39501/03-11-2014 αίτησης της Λαζαρίδου Σοφίας του Βασιλείου που αφορά μείωση μισθώματος

26. Εξέταση της αριθ. 38646/19/09/2013 αίτησης του Τσαμαδή Ιωάννη του Θεόδωρου που αφορά την διαγραφή ης άρδευσης έτους 2012

27. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για διαγραφή χρεώσεων άρδευσης

28. Διόρθωση της αριθ. 557/2012 απόφασης Δ.Σ. «Εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης για εκμετάλλευση αρδευτικής γεώτρησης στην παραλία Φωλεάς και καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας», ως επίσης της όλης διαδικασίας μέχρι την σύνταξη του συμφωνητικού

29. Έγκριση της αριθ. 83/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά      με την εκμίσθωση περιπτέρου για ΑΜΕΑ/Πολύτεκνους/Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία στην Τ.Κ. Αμισιανών της  Δ.Ε. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου

30. Έγκριση της αριθ. 67/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά «Διευκρινιστική τροποποίηση της παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ. 44/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

31. Έγκριση της αριθ. 80/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

32. Έγκριση της αριθ. 99/2014 απόφασης της ΚΕΔΗΠ που αφορά «Εξέταση της αίτησης της κας Λαζαρίδου Δέσποινας του Παύλου, υπαλλήλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου για μετατροπή της σύμβασης εργασίας της, από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης

33. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή υλικών  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ   για το έτος 2015

34. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών   για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης [άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ] για το έτος 2015

35. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωματικού  του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2015

36. Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. για την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2015

37. Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργων αξίας κάτω των 5.869,41€, άνευ ΦΠΑ, αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους για το έτος 2015

38. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2015

39. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2015

40. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του: α)στην επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών– λουτρικών εγκαταστάσεων και β) στην επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2015

41. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας για το έτος 2015

42. Ορισμός εκπροσώπου για  τη συγκρότηση Επιτροπής  Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων για το έτος 2015

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

  

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο