Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «Action of Contrast to Hydraulic Emergency in LOcal Urban Site»/” ACHELOUS” του χρηματοδοτικού εργαλείου πολιτικής προστασίας πρόσκλησης 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ: Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Τηλ.: 25923 50066
Φαξ : 25923 50075                                                               Ελευθερούπολη, 20 Φεβρουαρίου 2014
E-mail: odyspap@dimospaggaiou.gr                                       Αρ. Πρωτοκόλλου: 6373

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Action of Contrast to Hydraulic Emergency in LOcal Urban Site»/” ACHELOUS” ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2013

Ο Δήμαρχος Παγγαίου στο πλαίσιο της Πράξης ««Action of Contrast to Hydraulic Emergency in LOcal Urban Site»/” ACHELOUS (σύμβαση υλοποίησης ECHO/SUB/2013/661051) ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση σχετικά με τις παρακάτω δράσεις της ανωτέρω πράξης και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν προσφορά στο σύνολο ως τις 03.03.2014.

Περιγραφή και Ενδεικτική κοστολόγηση των δράσεων

(Τα ποσά περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%)

ΔΡΑΣΗ

Παρατηρήσεις

Σύνολο

4.8 Συλλογή Δεδομένων και Δικτύωση

Υποστήριξης συλλογής απογραφικών στοιχείων και δικτύωσης

4.300,00€

4.9 Υποστήριξη Διοργάνωσης Άσκησης Ετοιμότητας

Υποστήριξη Οργάνωσης Τοπικής Άσκησης στο Δήμο Παγγαίου

4.100,00€

ΣΥΝΟΛΟ (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

8.400,00€

Διάρκεια: Έως το τέλος του έργου (31.12.2015 ή αργότερα εφόσον υπάρχει παράταση υλοποίησης).
Λοιπά: Η πορεία υλοποίησης θα εξαρτάται από τη συνολική πορεία του έργου και την ανάπτυξη του συνόλου των προβλεπόμενων δράσεων.

Ο ανάδοχος σε συνεργασία θα το Δήμο Παγγαίου θα προετοιμάζει εγκαίρως τις δράσεις προκειμένου για την ομαλή υλοποίηση του συνόλου του έργου.

Ελευθερούπολη, 20/02/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο